Jsme i naSlovensku
Navštívit

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě meradog.cz  (prodávající), jehož provozovatelem je společnost REMI GROUP s.r.o.  se sídlem Chlum 22, 76302 Zlín, IČO 26932377, DIČ CZ26932377. Firma REMI GROUP s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46455.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Všechny odeslané objednávky jsou závazné. Kupující se zavazuje k odběru ním objednaného zboží.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu meradog.cz  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 

III. Ceny, expediční lhůty a přepravné

1. Ceny jsou uvedené včetně DPH. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.
2. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. Běžná dodací lhůta k zákazníkovi na skladované zboží je 2-3 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

3. Doprava zboží k zákazníkovi je při objednávce od 999,- Kč zdarma. Při objednávce do 998,- Kč se k ceně zboží připočítává paušální cena za přepravné službou PPL v rámci České republiky ve výši 99,- Kč při platbě předem nebo 125,- Kč při platbe dobírkou. Cena přepravného je účtována pro jednu objednávku, bez ohledu na množství objednaného zboží.
 

IV. Platební podmínky
1. Dobírkou: Za Vámi objednané produkty zaplatíte hotově nebo kartou přímo doručovací službě při předání zboží.
2. Bankovním převodem: Zboží uhradíte předem dle námi zaslaných údajů pro bezhotovostní platbu. Po připsání úhrady na náš účet bude zboží vyexpedováno.

V. Reklamace
1. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo skladováním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele.
2.Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u provozovatele.
3. Zákazník je povinen doručit reklamované zboží na vlastní náklady provozovateli v originálním balení a je povinen udat důvod reklamace. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží.
4. Pro uplatnění reklamace je potřeba doložit doklad o nákupu zboží a přesný popis závady.
5. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
6. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
7. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je 18 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby.
8. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Při standardním uskladnění a přepravě si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka. Krmiva se skladují v suchu, na chladném místě chráněném slunečním paprskům. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům (hlodavci, hmyz).
 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. V souladu se zákonem č.89/2012  má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@meradog.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ………………….". Datum a podpis.
b) Zboží na vlastní náklady doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží. Poplatek za přepravné zboží se nevrací.
3. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 
VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VIII. Ochrana osobních údajů
1. Veškeré nakládání s osobními údaji na www.meradog.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
2. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.
3. Provozovatel shromažďuje jenom osobní údaje potřebné pro fakturaci a kontakt se zákazníky. Všechny údaje jsou chráněny před zneužitím neoprávněnou osobou.
 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží včetně přepravného platnou v den odeslání objednávky, uvedenou na meradog.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především platným zněním  Občanského  zákoníku č. 89/2012 Sb.